Port of Hamburg, Germany

Port of Hamburg
(Postcard manufacturer: Kruger)
Port of Hamburg
(Postcard manufacturer: Hans Andres Verlag, Hamburg)
Port of Hamburg.
(Postcard manufacturer: ?)
Port of Hamburg about 1930.
(Postcard manufacturer: Hans Andres Verlag, Hamburg)
Port of Hamburg about 1900.
(Postcard manufacturer: Verl. G. von Worzedialeck, Hamburg. No: 7)
Port of Hamburg
(Postcard manufacturer: Wiener Postkartenverlag, Hamburg)