GREAT GAIN (HKG)
(Port of Uddevalla 10/6 2002)

Build 1998 at Guangzhou Shipyard International Co. Ltd., Guangzhou. # 6130012
1998 - 20??: GREAT GAIN; Great Gain Shipping Ltd. (Worlder Shipping Ltd.), Hong Kong.