GRANDE SCANDINAVIA (ITA)
(Port of Wallhamn 16/8 2002)

Build 2001 at Daewoo. # ?
2001 - 20??: GRANDE SCANDINAVIA; Atlantica S.P.A. di Navigazione (Grimaldi Compagnia di Navigazione S.P.A.), Italy.