BULDURI (CYP)
(Bosphorus 2002)

Build 1983 at Kherson Sudostroitelnyy Zavod, Kherson. # 1401.
Ex: DMITRIY MEDVEDYEV-91.
Owners: Gevostar Shipping Co. Ltd., Limassol, Cyprus.
2006: Wilcox Holding, Liberia