A.B. BILBAO (DEU)

Build 1997 at B.V. Scheepswerf Damen Hoogezand, Foxhol. #719
Hull built at Santierul Naval Galatz, Galatz (# 911).
Launched as SAAR BILBAO.
1997 - 1999: A. B. BILBAO, W. Bockstiegel G.m.b.H. & Co. Reederei KG m.s. "Saar Bilbao", Emden, Germany.
1999 - 20??: A. B. BILBAO, W. Bockstiegel G.m.b.H. & Co. Reederei KG m.s. "Saar Bilbao", Antigua & Barbuda.